Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password manager problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jmelson

more options

Long time Firefox user on Linux. Password manager has never saved passwords, but I just lived with it. Recently, I tried setting a primary password, and now I can't log in to eBay, or Mozilla. On eBay, I type my user ID and the continue button is greyed out. On Mozilla, now I get "Local storage and cookies are required", but I DO have them turned on. I tried to change/set the Primary Password, and I get "Unable to change Primary Password". Is there a file protection/privilege problem? How can I track this down? Thanks, Jon

Long time Firefox user on Linux. Password manager has never saved passwords, but I just lived with it. Recently, I tried setting a primary password, and now I can't log in to eBay, or Mozilla. On eBay, I type my user ID and the continue button is greyed out. On Mozilla, now I get "Local storage and cookies are required", but I DO have them turned on. I tried to change/set the Primary Password, and I get "Unable to change Primary Password". Is there a file protection/privilege problem? How can I track this down? Thanks, Jon

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This happened on Firefox ver 104.0, I then updated to 120.0, the problem is the same. Now, basically any web site that asks for a password just locks up, and whatever you need to click to enter the password does nothing. Thanks, Jon

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.