Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Number on Firefox Icon

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi megallen

more options

The Firefox icon on my taskbar has a great big green number 1 plonked on it. It doesn't seem to relate to the number of windows I have open or the processes running. It's there even when Firefox is closed. I thought it might be messages but I can't find those either. Its driving me nuts can you please tell me how to get rid of it? I'm running it in Ubuntu on a laptop.

The Firefox icon on my taskbar has a great big green number 1 plonked on it. It doesn't seem to relate to the number of windows I have open or the processes running. It's there even when Firefox is closed. I thought it might be messages but I can't find those either. Its driving me nuts can you please tell me how to get rid of it? I'm running it in Ubuntu on a laptop.

Giải pháp được chọn

It's a notification, open the notifications list by clicking the time in the status bar (Super+V) and clear all notifications.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It's a notification, open the notifications list by clicking the time in the status bar (Super+V) and clear all notifications.

Hữu ích?

more options

Thank you! I'm an idiot, problem solved, cheers!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.