Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wrong town name when I open Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When I open Firefox, the wrong town name is always there with temperature. Can't Firefox remember my town name? I'm getting a little upset that so simple a problem can't be fixed automatically. Sincerely Bob

When I open Firefox, the wrong town name is always there with temperature. Can't Firefox remember my town name? I'm getting a little upset that so simple a problem can't be fixed automatically. Sincerely Bob

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Websites often use your IP address to guess your city which is not very accurate. If you manually specify your city you will need to make sure you don't clear cookies for the site if you want it to be remembered. If the site asks for geolocation permission and you grant it, you will need to make sure you don't clear "Site settings" along with history.