Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will NOT LET ME assign a downloads folder, and doesn't ask (though that is checked)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Firefox will NOT LET ME assign a downloads folder, and doesn't ever ask where to save (though that IS checked). There is NOTHING the support base or community I can find addressing this. It tells you to check "ask" and or to assign a downloads folder. Well, I Have checked "ask" and it doesn't ask. And it will not let me select a downloads folder.

And all downloads "fail." So I cannot use Firefox io download anything.

This is a bug. The settings do not work.

I have updated to latest version, this has been the case thru multiple versions. I am using a M1 Macbook pro with Monterey OS.

Firefox will NOT LET ME assign a downloads folder, and doesn't ever ask where to save (though that IS checked). There is NOTHING the support base or community I can find addressing this. It tells you to check "ask" and or to assign a downloads folder. Well, I Have checked "ask" and it doesn't ask. And it will not let me select a downloads folder. And all downloads "fail." So I cannot use Firefox io download anything. This is a bug. The settings do not work. I have updated to latest version, this has been the case thru multiple versions. I am using a M1 Macbook pro with Monterey OS.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check the save action for each of the individual file types and for "other files" below that.

Do downloads work in Troubleshoot Mode?