Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wish to export passwords - asks for PIN which have forgotten can not change

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

wish to export passwords - asks for PIN which have forgotten can not change

wish to export passwords - asks for PIN which have forgotten can not change

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

IF you can login to your websites, is there any 'cannot remember password' prompt??

or go to tools, settings and search for 'login' you may see 'saved logins'..

more options

You can temporarily set the Primary Password and use that password instead of OS Authentication to export the logins if you can't get this to work via OS Authentication.