Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Title Bar Missing

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

118 just installed itself, and now my title bar (the thing at the top that identifies "Firefox") is missing.

How do I bring it back?

118 just installed itself, and now my title bar (the thing at the top that identifies "Firefox") is missing. How do I bring it back?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can toggle the title bar on/off via the "Title Bar" button at the bottom left in the Customize palette window