Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why is Firefox getting a request to close Firefox to open a link from Facebook and from Thunderbird and Betterbird

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Simson FireFox

more options

Right click on any link in Facebook asks for me to shutdown Firefox to open a new page. What is causing this? The same thing happens if I am in Thunderbird or Betterbird. It's OK to open a new tab but not restart Firefox.

Right click on any link in Facebook asks for me to shutdown Firefox to open a new page. What is causing this? The same thing happens if I am in Thunderbird or Betterbird. It's OK to open a new tab but not restart Firefox.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You may need to delete a lock file. See this article.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/Firefox-already-running-not-responding

more options

Are you starting Firefox with the -no-remote command-line switch ?

more options

Yes, Profile was read only. Wish I knew how that happened. I'll let you know if it still happens.