Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

been using firefox linux for years...now online payment failed ... streaming interrupts

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I stream video and after 10 minutes, graying out of screen or simply the steaming stopped. Repeatedly same problems. Problem for same streaming not seen using chrome.

I do online payment and screen locks up. I refreshed... no change. I paid in chrome... no issues Now notified that I may have paid twice. WTF?

Why suddenly problems with firefox.

Running Linux mint

I stream video and after 10 minutes, graying out of screen or simply the steaming stopped. Repeatedly same problems. Problem for same streaming not seen using chrome. I do online payment and screen locks up. I refreshed... no change. I paid in chrome... no issues Now notified that I may have paid twice. WTF? Why suddenly problems with firefox. Running Linux mint

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.