Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem.

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.facebook.com. SSL_ERROR_DC_INAPPROPRIATE_VALIDITY_PERIOD

Error code: SSL_ERROR_DC_INAPPROPRIATE_VALIDITY_PERIOD

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.
Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.facebook.com. SSL_ERROR_DC_INAPPROPRIATE_VALIDITY_PERIOD Error code: SSL_ERROR_DC_INAPPROPRIATE_VALIDITY_PERIOD The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options