Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where and how do I find my screen shots so I can put them into an email?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have taken a screen shot and it works but now I want to find it so I can include it in an email. How and where do I do this?

I have taken a screen shot and it works but now I want to find it so I can include it in an email. How and where do I do this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A screenshot is normally saved to the default download location as set in "Settings -> General -> Downloads", so you can check that folder.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.