Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how cn I delete swiftdial?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fredemerson01

more options

I HATE swiftdial. Thought it was comparable to speed dial on Opera. WRONG. I cant find a way to get rid of it. HELP. TIA

I HATE swiftdial. Thought it was comparable to speed dial on Opera. WRONG. I cant find a way to get rid of it. HELP. TIA

Giải pháp được chọn

Thanks. It worked. I'm switching back to firefox from opera, because opera did an update that will not allow me to open on the speed dial. Every time an update occurs, something I liked about the browser is gone.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Giải pháp được chọn

Thanks. It worked. I'm switching back to firefox from opera, because opera did an update that will not allow me to open on the speed dial. Every time an update occurs, something I liked about the browser is gone.