Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"An error occurred during a connection to www.[website].org. PR_END_OF_FILE_ERROR"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I'm using Firefox 116.0.1 on Ubuntu linux. I'm not using a VPN, antivirus, a proxy or any kind of http filtering.

When attempting to load a certain website I get the message: "An error occurred during a connection to www.[website].org. PR_END_OF_FILE_ERROR"

Google results tells me that firefox throws this error when it can't resolve a safe SSL/TLS connection to the website.

The thing is, I don't care. I'm aware of the risks of browsing on a website with outdated or non-existent certs.

How do I get firefox to drop this security measure?

I'm using Firefox 116.0.1 on Ubuntu linux. I'm not using a VPN, antivirus, a proxy or any kind of http filtering. When attempting to load a certain website I get the message: "An error occurred during a connection to www.[website].org. PR_END_OF_FILE_ERROR" Google results tells me that firefox throws this error when it can't resolve a safe SSL/TLS connection to the website. The thing is, I don't care. I'm aware of the risks of browsing on a website with outdated or non-existent certs. How do I get firefox to drop this security measure?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?