Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox starts but no window is displayed Ubuntu

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox will no longer display the main window. I get an icon in my taskbar but the window is nowhere to be found. I've tried the tricks of maximizing it and moving it but neither works. I have found that if I locate the xulstore.json file it will work but only for a short time. Next time I start Firefox I get an icon but no window. Very frustrating!

The sulstore.json file contains nothing that suspicious:

``` {"chrome://browser/content/browser.xhtml":{"main-window":{"screenX":"2129","screenY":"777","width":"1280","height":"1040","sizemode":"maximized"},"sidebar-box":{"sidebarcommand":"","style":""},"sidebar-title":{"value":""}}} ```

If I start Firefox and right-click the icon, select maximize it's as if it's maximized covering all my windows but yet invisible. I can see my other windows but I cannot interact with them.

Deleting the xulstore.json file often fixes this but it breaks again shortly. What's the deal???

Firefox will no longer display the main window. I get an icon in my taskbar but the window is nowhere to be found. I've tried the tricks of maximizing it and moving it but neither works. I have found that if I locate the xulstore.json file it will work but only for a short time. Next time I start Firefox I get an icon but no window. Very frustrating! The sulstore.json file contains nothing that suspicious: ``` {"chrome://browser/content/browser.xhtml":{"main-window":{"screenX":"2129","screenY":"777","width":"1280","height":"1040","sizemode":"maximized"},"sidebar-box":{"sidebarcommand":"","style":""},"sidebar-title":{"value":""}}} ``` If I start Firefox and right-click the icon, select maximize it's as if it's maximized covering all my windows but yet invisible. I can see my other windows but I cannot interact with them. Deleting the xulstore.json file often fixes this but it breaks again shortly. What's the deal???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What Desktop? What version of Firefox? X11 or Wayland?

Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20230714 KDE Plasma Version: 5.27.6 KDE Frameworks Version: 5.108.0 Qt Version: 5.15.10 Kernel Version: 6.4.2-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 8 × Intel® Xeon® CPU E3-1535M v6 @ 3.10GHz Memory: 62.2 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics P630 Manufacturer: HP Product Name: HP ZBook 17 G4

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.