Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

android backups?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 47 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

the story here is I had my OS drive on my desktop completely fail, wouldn't write, wouldn't read, didn't have anything too important just games EXCEPT for the backups to my bookmarks, i got a new drive and installed firefox. when i logged in, my bookmarks weren't there and it synced with my mobile firefox and the bookmarks that i had before my OS drive failed on my phone also disappeared, Im just wondering if firefox mobile has backups of bookmarks and if It does how do I replace these backups on my mobile and if possible use the backups on mobile to fix my bookmarks on my pc.

the story here is I had my OS drive on my desktop completely fail, wouldn't write, wouldn't read, didn't have anything too important just games EXCEPT for the backups to my bookmarks, i got a new drive and installed firefox. when i logged in, my bookmarks weren't there and it synced with my mobile firefox and the bookmarks that i had before my OS drive failed on my phone also disappeared, Im just wondering if firefox mobile has backups of bookmarks and if It does how do I replace these backups on my mobile and if possible use the backups on mobile to fix my bookmarks on my pc.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Firefox for Android does not have any backups of your bookmarks.