Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloads arent asking me where i want to save

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For over a year when i go to download something it defaults to the downloads folder instead of asking me where I wasnt to download. I'm about fed up with FF. it's been a great 10 years but this issue along with 80% of my sites not loading or working will lead to me jumping ship. Please help!

For over a year when i go to download something it defaults to the downloads folder instead of asking me where I wasnt to download. I'm about fed up with FF. it's been a great 10 years but this issue along with 80% of my sites not loading or working will lead to me jumping ship. Please help!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can set browser.download.start_downloads_in_tmp_dir = true on the about:config page to make Firefox use the OS temp folder for downloads you open in an external application.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.