Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox = Wikipedia

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1409084 thread

WHY is it that every time I try to search for something in Firefox it takes me to Wikipedia? I cannot use Firefox any longer for searches. Everything I try to do ends up as a Wikipedia issue. I cannot escape it, I can't delete it, I can't do anything with Firefox any longer.

duplicate of [/questions/1409084] thread WHY is it that every time I try to search for something in Firefox it takes me to Wikipedia? I cannot use Firefox any longer for searches. Everything I try to do ends up as a Wikipedia issue. I cannot escape it, I can't delete it, I can't do anything with Firefox any longer.

Được chỉnh sửa bởi James vào