Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to create a shortcut to launch the FIREFOX PROFILE MANAGER?

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

How to create a shortcut in order to launch the MOZILLA FIREFOX PROFILE MANAGER at Firefox startup?

How to create a shortcut in order to launch the MOZILLA FIREFOX PROFILE MANAGER at Firefox startup?

Giải pháp được chọn

Both answers are correct.

The reason that I made this post is because when I went to look for this info I found a MOZILLA FIREFOX HELP PAGE that provided an incorrect answer. This post is to provide the CORRECT ANSWER.

Here is the page with the WRONG ANSWER. Don't go here if you want to keep everything simple: https://support.mozilla.org/bm/questions/1340102#question-reply

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Step 1: Create copies of the FIREFOX shortcut Click START Right click FIREFOX Hover or click MORE Click OPEN FILE LOCATION

In the EXPLORER WINDOW that opens: Right click the FIREFOX SHORTCUT Click COPY Hold CONTROL hit V

^^^^do this twice to make two copies

Step 2: Edit the FIREFOX shortcuts so that PROFILE MANAGER starts before FIREFOX Right click a copied shortcut click PROPERTIES Click TARGET space Hit END Hit SPACE Type -p or -profilemanager click GENERAL TAB change Shortcut's name to: FIREFOX -p click OK confirm ADMINISTRATOR RIGHTS click the new FIREFOX -p shortcut to verify that it works

Hữu ích?

more options

If you installed FIREFOX to the default location then copy and paste one of the following lines into the target window of a FIREFOX shortcut, click OK and verify admin rights and everything will work just the way that you want it to:

firefox -p or "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -p or firefox -profilemanager or "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -profilemanager

Be sure to rename the shortcut to something new to avoid confusion.

Be sure to add -p or -profilemanager AFTER the QUOTATION MARKS and after a SPACE when editing the shortcuts.

Quotes aren't necessary but will still work when using the executable filename without the path as long as the START IN path is correct, i.e. firefox -p without the path or quotes.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Both answers are correct.

The reason that I made this post is because when I went to look for this info I found a MOZILLA FIREFOX HELP PAGE that provided an incorrect answer. This post is to provide the CORRECT ANSWER.

Here is the page with the WRONG ANSWER. Don't go here if you want to keep everything simple: https://support.mozilla.org/bm/questions/1340102#question-reply

Hữu ích?

more options

Quotes are only necessary if there is a SPACE in the path or filename.

Hữu ích?

more options

Here are several examples of working shortcuts.

Hữu ích?

more options

If you want another reference, perhaps this is it.

http://wiki.mozilla.org/Firefox/CommandLineOptions

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.