Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon.com not loading correctly

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Having some issues getting the Amazon.com website to load correctly - seeing lots of blue underlined words and most images won't show up at all. Already tried all the usual steps - clearing cookies, cache and logins. Also rebooted - problem persists. Other browsers (Chrome or Edge) do not seem to have the same issue. Is this a known glitch and/or is there something I can do on my end to fix it?

Having some issues getting the Amazon.com website to load correctly - seeing lots of blue underlined words and most images won't show up at all. Already tried all the usual steps - clearing cookies, cache and logins. Also rebooted - problem persists. Other browsers (Chrome or Edge) do not seem to have the same issue. Is this a known glitch and/or is there something I can do on my end to fix it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình