Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Log in and passwords

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

why, You are not saving all the log in and passwords lately. There are many that are missing in the list of save passwords. 2. Can you fix the slowness in my site and the Firefox Crashes? Thanks Teresa Scanlan-- [email removed from public]

why, You are not saving all the log in and passwords lately. There are many that are missing in the list of save passwords. 2. Can you fix the slowness in my site and the Firefox Crashes? Thanks Teresa Scanlan-- [email removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you look at your password manager to verify the settings are correct that it is saving them. It's either on or off to save login.