Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change to Bookmarks, with ver 110.0??

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello everyone,

Prior to this 110.0 release, every time I would access my Bookmarks menu, it would remember where in the list I last left off, and I could return to that section of the list next time. Now, if I go all the way to the bottom of my Bookmark list, next time FF returns me to the top of the list, and I have to scroll down again. Anyone know how to fix?

Hello everyone, Prior to this 110.0 release, every time I would access my Bookmarks menu, it would remember where in the list I last left off, and I could return to that section of the list next time. Now, if I go all the way to the bottom of my Bookmark list, next time FF returns me to the top of the list, and I have to scroll down again. Anyone know how to fix?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This is a bug in Firefox version 110. It's been assigned, but not yet fixed. See: Bug 1809084 bookmarks menus intermittently reset their scrollbox position to the top

Hữu ích?

more options

Not sure why it's marked as "Fixed", cause it's not.

Được chỉnh sửa bởi mattbirk3 vào

Hữu ích?

more options

This issue with the bookmarks scrolling back to the top is a regression in Firefox 110 and is fixed for 113, but will not be fixed in 111/112 (bug 1809084).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.