Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello, I had to reinstall MacOS. When I did, I lost my bookmarks on Firefox. When I opened the browser, a pop-up window asked if to import my bookmarks. Then I noticed the imported bookmarks were an old version from another browser. Is there a way to find my Firefox bookmarks and import those? Thanks!

Hello, I had to reinstall MacOS. When I did, I lost my bookmarks on Firefox. When I opened the browser, a pop-up window asked if to import my bookmarks. Then I noticed the imported bookmarks were an old version from another browser. Is there a way to find my Firefox bookmarks and import those? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Questions is how did you backup your bookmark? You must follow the FAQ from Firefox on how to backup bookmarks correctly.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/export-firefox-bookmarks-to-backup-or-transfer https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them