Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox need to download every PDF that is viewed on internet?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

We have our downloads set to a network location, and ask to save in location. We have needed to apply the fix I found in a forum by going to about:config, browser.download.improvements_to_download_panel and change value from true to false.

However, when even going to a PDF on the internet, it is automatically saving to the network location. Can this be changed?

Thank you! Nicole

We have our downloads set to a network location, and ask to save in location. We have needed to apply the fix I found in a forum by going to about:config, browser.download.improvements_to_download_panel and change value from true to false. However, when even going to a PDF on the internet, it is automatically saving to the network location. Can this be changed? Thank you! Nicole

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That Preference was only applicable for Fx 98.0 to 101.0 as there is a newer preference for Fx 102.0 to current as in browser.download.start_downloads_in_tmp_dir

https://support.mozilla.org/en-US/kb/manage-downloads-preferences-using-downloads-menu https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-firefox-behavior-when-open-file

Please be careful with all about:config changes. Please read Firefox advanced customization and configuration options and Configuration Editor for Firefox to learn more.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.