Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox updates

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Markeo

more options

I do my Firefox updates manually. I am currently using version 108.0.2. When I click on "about", it says I should "Update to Partner Removal". It usually tells me to update to the next version that is available. What is Partner Removal? Is it a legitimate update? I can't find anything on the website regarding this. Why does it not tell me to update to version 109?

Thank you for your help.

Mark Olson

I do my Firefox updates manually. I am currently using version 108.0.2. When I click on "about", it says I should "Update to Partner Removal". It usually tells me to update to the next version that is available. What is Partner Removal? Is it a legitimate update? I can't find anything on the website regarding this. Why does it not tell me to update to version 109? Thank you for your help. Mark Olson

Giải pháp được chọn

Sounds like you may have a version installed by your laptop or PC OEM like say Acer and not Firefox from Mozilla.

You can download and install Firefox from Mozilla at https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-release

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Sounds like you may have a version installed by your laptop or PC OEM like say Acer and not Firefox from Mozilla.

You can download and install Firefox from Mozilla at https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

Thanks, James, for your help. It would appear that the partner being removed was Acer. After 2 updates, I seem to have version 109 of the standard Firefox release. Mark.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.