Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant execute firefox after windows update today 1.26.2023

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

did the MS10 update a few minutes ago - ''Quality Updates (50) 2023-01 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2 for x64 (KB5022478) Successfully installed on 1/26/2023 2023-01 Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5019275) Successfully installed on 1/26/2023 2023-01 Update for Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems (KB4023057) Successfully installed on 1/26/2023''


after, could not "run" my firefox reinstalled firefox x 64 still could not run actually, it did not even build the firefox folder i thought it would under c:\program files/mozilla firefox so, i created folder there called Firefox2, and copied the firefox installer program there, and executed still, no "build" in folder, but has a Firefox icon, but still wont execute

firefox is my default browser ! Thanks for any suggestions mike

did the MS10 update a few minutes ago - '''''''Quality Updates (50) 2023-01 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2 for x64 (KB5022478) Successfully installed on 1/26/2023 2023-01 Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5019275) Successfully installed on 1/26/2023 2023-01 Update for Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems (KB4023057) Successfully installed on 1/26/2023''''''' after, could not "run" my firefox reinstalled firefox x 64 still could not run actually, it did not even build the firefox folder i thought it would under c:\program files/mozilla firefox so, i created folder there called Firefox2, and copied the firefox installer program there, and executed still, no "build" in folder, but has a Firefox icon, but still wont execute firefox is my default browser ! Thanks for any suggestions mike

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.