Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove extension symbol from toolbar?

  • 9 trả lời
  • 46 gặp vấn đề này
  • 3280 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mark Faine

more options

Hello How to remove extension symbol from toolbar? ^(see image): https://i.imgur.com/2bh8se5.png Any idea? Thanks

Hello How to remove extension symbol from toolbar? ^(see image): https://i.imgur.com/2bh8se5.png Any idea? Thanks

Giải pháp được chọn

SupportGB said

You simply have to click on it, then on the Settings icon and under "Manage Extensions" is "Remove Extensions". If this does not answer your question please write again.

Thanks. I found the solution :

In about:config, extensions.unifiedExtensions.enabled change true to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 37

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

You simply have to click on it, then on the Settings icon and under "Manage Extensions" is "Remove Extensions". If this does not answer your question please write again.

Hữu ích?

more options

The extensions button on the toolbar Fx109ExtensionsButton was added in Firefox 109 and is used to access and manage your enabled extensions. Firefox does not provide a way to remove the extensions button. Although there's an advanced preference to disable the unifiedExtensions feature, this is not supported. See this article for more information: Manage your extensions using the extensions button in the toolbar

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

SupportGB said

You simply have to click on it, then on the Settings icon and under "Manage Extensions" is "Remove Extensions". If this does not answer your question please write again.

Thanks. I found the solution :

In about:config, extensions.unifiedExtensions.enabled change true to false.

Được chỉnh sửa bởi MGP vào

Hữu ích?

more options

AliceWyman said

The extensions button on the toolbar Fx109ExtensionsButton was added in Firefox 109 and is used to access and manage your enabled extensions. Firefox does not provide a way to remove the extensions button. Although there's an advanced preference to disable the unifiedExtensions feature, this is not supported. See this article for more information: Manage your extensions using the extensions button in the toolbar

Thanks.

Hữu ích?

more options

Later this year extensions will move their manifest from MV2 to MV3. With MV3 you have more control on what pages the extension is active (enabled) and you need to allow the MV3 extension for each origin. The new Extensions button provides the UI to manage those permissions and enable the extension and without this button MV3 extensions will be dead (disabled) on all webpages.

Hữu ích?

more options

Sooner or later the 'solution' you have chosen will stop extensions working.

Hữu ích?

more options

cor-el said

Later this year extensions will move their manifest from MV2 to MV3. With MV3 you have more control on what pages the extension is active (enabled) and you need to allow the MV3 extension for each origin. The new Extensions button provides the UI to manage those permissions and enable the extension and without this button MV3 extensions will be dead (disabled) on all webpages.

It would still be nice to be able to move the button to the overflow menu.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

MGP said

SupportGB said

You simply have to click on it, then on the Settings icon and under "Manage Extensions" is "Remove Extensions". If this does not answer your question please write again.

Thanks. I found the solution :

In about:config, extensions.unifiedExtensions.enabled change true to false.

So freaking annoying that i have to scour the internet constantly looking for ways to just make things do what they have always done. It would be a so much better user experience if you would have simply asked, something like "This is unified extensions, this is how it works, do you want to enable it?" Instead of forcing it on people and making them figure out how to undo it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.