Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Zillions of tabs open when I click on "click here to view in browser" in Outlook

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi glynis.gibson

more options

In an email, when I click on "click here to view it in a web browser," zillions of Firefox tabs open. This happens with emails from different senders, but they work fine elsewhere.

Here is what the zillions of tabs have in the address box: file:///C:/Users/Glynis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JIB181TP/email%20(004).mht

I have a PC running Windows 10 and use Microsoft Outlook desktop on Exchange.

Thanks.

In an email, when I click on "click here to view it in a web browser," zillions of Firefox tabs open. This happens with emails from different senders, but they work fine elsewhere. Here is what the zillions of tabs have in the address box: file:///C:/Users/Glynis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JIB181TP/email%20(004).mht I have a PC running Windows 10 and use Microsoft Outlook desktop on Exchange. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You get tabs opening endlessly if you select Firefox as the application to handle a file when you get an "Open with" dialog where Firefox doesn't support this file type. You will have to remove this action.

Hữu ích?

more options

Thanks, but Firefox opens the file just fine on my MacBook.

Hữu ích?

more options

Firefox doesn't know how to handle .mht files, so it doesn't make sense to open such a file in Firefox.

Hữu ích?

more options

The two links Firefox can't open on my Windows 10 PC from Microsoft Outlook emails are this: https://go.mondoworldwide.com/webmail/584103/982549990/3d42b4bd9123a89b6d828f98fa278e7a7544bd5a368f3eb5cb884f604a464168

and this: https://www.arcamax.com/ezinesamples/358.html.

They open fine on Firefox on my MacBook.

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.