Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unwanted pop-ups

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Google pop-ups on a variety of sites, it isn't on every page.

How does one limit this?

Google pop-ups on a variety of sites, it isn't on every page. How does one limit this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you have a G account, you can disable that on its accounts page. Otherwise, a content blocker such as uBlock Origin can block it with annoyances filter lists. In uBO's case that is AdGuard Annoyances and uBlock filters - Annoyances.