Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

My windows 11 laptop is set to reboot when updates are available, they happen when I've put the device to sleep. as a result all the tabs I had open are gone upon restart. Unfortunately, the "history->recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed, I can't seem to find a way to fix this. Any ideas? Note, this is a new laptop, I used PCMover to transfer all my data/programs from an older laptop to this new machine, and that machine was windows 10 (if that would make any difference). Also, I do keep firefox on this machine up to date.

My windows 11 laptop is set to reboot when updates are available, they happen when I've put the device to sleep. as a result all the tabs I had open are gone upon restart. Unfortunately, the "history->recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed, I can't seem to find a way to fix this. Any ideas? Note, this is a new laptop, I used PCMover to transfer all my data/programs from an older laptop to this new machine, and that machine was windows 10 (if that would make any difference). Also, I do keep firefox on this machine up to date.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.