Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Resizing tools window

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fahrnerkaren

more options

I can no longer resize the width of the tools window. Very annoying. I keep the downloads list window open all the time, and now it takes up too much space on the screen. I'm running OS 10.15.7 Thank you.

I can no longer resize the width of the tools window. Very annoying. I keep the downloads list window open all the time, and now it takes up too much space on the screen. I'm running OS 10.15.7 Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you mean the Library window ?

  • /questions/1396924 Library window cannot be sized smaller than HUGE, Firefox 107.0 64 bit Windows 10 Pro

Hữu ích?

more options

Yes, the library window. I have a Mac. Firefox auto-updated today (I think it was today), then I could not change the size of the library window.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.