Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nightly not scrolling pages

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hi FF folks! I updated to the most recent Nightly release and now my pages won't scroll. They don't scroll at all with my trackpad and only about 20% (if that) of the time with my down arrow. Just wanted to let you know in case others are experiencing this, too. I **love** Nightly and never experience problems (I know it is pre-beta). Just wanted to let you know about this one. I'm on a MacBook Pro running MacOS 12.6.1.

Hi FF folks! I updated to the most recent Nightly release and now my pages won't scroll. They don't scroll at all with my trackpad and only about 20% (if that) of the time with my down arrow. Just wanted to let you know in case others are experiencing this, too. I **love** Nightly and never experience problems (I know it is pre-beta). Just wanted to let you know about this one. I'm on a MacBook Pro running MacOS 12.6.1.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

Thank you for helping test Firefox Nightly, our development build a few versions ahead of the final Release version of Firefox.

As it is still in development, there may be one or two unresolved issues and filing a bug report would be appreciated in getting this looked into. See File a bug report or feature request for Mozilla products for details.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.