Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Log in

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

After the latest Up grade windows on Sept 29 I was unable to log on to Fred Meyer web site or Kroger web site. We're having trouble with sign in right now. Please disable any pop up or ad blockers and try again. to no avail also when I go to reset password the e-mail is never sent.. Thanks tynerd also I deactivated my PC matic..

After the latest Up grade windows on Sept 29 I was unable to log on to Fred Meyer web site or Kroger web site. We're having trouble with sign in right now. Please disable any pop up or ad blockers and try again. to no avail also when I go to reset password the e-mail is never sent.. Thanks tynerd also I deactivated my PC matic..

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.