Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

weird font appearing sometimes in different websites

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sotnasonun

more options

This is a random error, with no specific website in question. The font display error, seems to be corrected when closing and opening the browser. It appears on specific parts of text within a website in a strange font (its always that "hand-written" font). On the example attached, it was a simple google search.

This is a random error, with no specific website in question. The font display error, seems to be corrected when closing and opening the browser. It appears on specific parts of text within a website in a strange font (its always that "hand-written" font). On the example attached, it was a simple google search.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

When opening the windows font folder, Firefox is using the first font that is listed there. Its a font called "A Theme for Murder Regular". It feels like Firefox isn't able to use the specific font that google uses on that website (I guess its Arial or something like that) and uses the first one possible.

By the way I have the option in Firefox activated that lets websites use their own fonts.

Hữu ích?

more options

Just adding a bit more info. I'm adding a printscreen just after closing and opening the browser, and everything is ok after that

The text with the "bug" seems like a bold version of Arial.

Not sure if that helps correcting the issue

Hữu ích?

more options

I have various bushes in Polish signs. English characters are ok.

Hữu ích?

more options

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Fonts tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

more options

Not sure how that will help. That Firefox is using another font to display specific portions of the website is clear. What is not clear is why its using them and why a simple open and close the browser makes the page load correctly.

As I said, its a random error, doesn't seem linked to any specific website. In my example, was the result page of a google search.

Hữu ích?

more options

Just posting here a new printscreen with the inspect information.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.