Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Attempting to download brokerage statements from E-Trade

more options

Dropa;

I can download an E-Trade brokerage statement from my DELL LAPTOP, Windows 10 and Firefox ((identical to my Desktop) whereby I can view the pages of the statement , however, from my DESKTOP I cannot download an E=Trade brokerage statement for me to view the pages of the statement.

Below is the address or link for downloading an E=Trade brokerage statement, on my screen, from my DELL LAPTOP, whereby the pages of the statement appear, This is the identical link / address that I copied from my DESKTOP, however the statement does not appear: "Download failed"

https://edoc.etrade.com/e/t/onlinedocs/doc?docType=stmt&docId=0

How may I correct not being able to download and E-Trade statement, to view on the screen (after which downloading to a file) on my DESKTOP ???

             Michael
Dropa; I can download an E-Trade brokerage statement from my DELL LAPTOP, Windows 10 and Firefox ((identical to my Desktop) whereby I can view the pages of the statement , however, from my DESKTOP I cannot download an E=Trade brokerage statement for me to view the pages of the statement. Below is the address or link for downloading an E=Trade brokerage statement, on my screen, from my DELL LAPTOP, whereby the pages of the statement appear, This is the identical link / address that I copied from my DESKTOP, however the statement does not appear: "Download failed" https://edoc.etrade.com/e/t/onlinedocs/doc?docType=stmt&docId=0 How may I correct not being able to download and E-Trade statement, to view on the screen (after which downloading to a file) on my DESKTOP ??? Michael

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Dropa

Please guide me regarding how I can correct the above question. Why can my Dell Laptop show the E-Trade statement on the screen and download the statement to a document file; where my Desktop equipped with the identical equipment (Firefox and Windows 10) as my Dell Laptop; cannot show the statement on the screen and prevents me from downloading the statement to a document file ??????

       Michael
more options

Dropa

Please review my 2 former questions regarding downloading documents from my Desktop and Dell Laptop, both operating with Firefox and Windows 10.

What can I adjust to correct the above: 1. showing the document on the screen and 2. downloading of documents

           Michael
more options

Could you continue in your earlier thread here: https://support.mozilla.org/questions/1387167