Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs appear in different windows and not just in 1

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Grim

more options

When I am in 1 window, I have multiple tabs open, but when I hover over the Firefox logo in my taskbar, the tabs appear in different windows that have each tab but not the other tabs from the window I am on. Like every individual tab has its own window. This has never happened to me before, only started happening today.

When I am in 1 window, I have multiple tabs open, but when I hover over the Firefox logo in my taskbar, the tabs appear in different windows that have each tab but not the other tabs from the window I am on. Like every individual tab has its own window. This has never happened to me before, only started happening today.

Giải pháp được chọn

Hi Grim, could you check the following setting, or I guess I mean un-check the following setting if it's checked.

On the Settings page, in the Tabs section, make sure that "Show tab previews in the Windows taskbar" is NOT checked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Grim, could you check the following setting, or I guess I mean un-check the following setting if it's checked.

On the Settings page, in the Tabs section, make sure that "Show tab previews in the Windows taskbar" is NOT checked.

Hữu ích?

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

Hi Grim, could you check the following setting, or I guess I mean un-check the following setting if it's checked. On the Settings page, in the Tabs section, make sure that "Show tab previews in the Windows taskbar" is NOT checked.

Thank you, that fixed it immediately.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.