Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

F11 shortcut still fails even after REFRESH, UPDATE, and RE-INSTALL

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jweller

more options

After Win 10 update, firefox F11 shortcut still fails even after REFRESH, UPDATE, and RE-INSTALL. What to try next?!

After Win 10 update, firefox F11 shortcut still fails even after REFRESH, UPDATE, and RE-INSTALL. What to try next?!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you otherwise enter Full Screen mode like via the View menu?

  • View -> Full Screen
  • you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily

Note that it is possible that auto-hide toolbars is disabled.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

F11 used to toggle Full Screen ON/OFF—very useful!  Thanks for reply.  View Full Screen only enters Full Screen with no return, except Close and start anew with same URL typed. The application menu button still toggles Full Screen using zoom, but is inconvenient. This loss of Full Screen F11 toggle may be linked with Win 10 Pro update.  It occurs on both my Firefox and Edge browsers!  (I rarely use Edge.) My F11 key works physically (tested with keyboard checker!). Any thoughts?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.