Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Content Encoding Error

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tgavaras

more options

When people come to my website using Firefox, they get the following error page: "Content Encoding Error." This error does not appear using any other browsers (Chrome, Edge, Safari) using a PC or Mac. The website is: https://radiotapes.com/

Please advise what I need to do. Thank you! Tom Gavaras ([email-removed])

When people come to my website using Firefox, they get the following error page: "Content Encoding Error." This error does not appear using any other browsers (Chrome, Edge, Safari) using a PC or Mac. The website is: https://radiotapes.com/ Please advise what I need to do. Thank you! Tom Gavaras ([email-removed])

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Looks like a problem with Brotli encoding since it works if I remove 'br' from the accept-encoding header.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thank you for your reply -- I really appreciate it. I am still having a problem figuring out what I need to change. Your image seems to indicate that line 200 may be the issue, but it does not match when I look at the home page in Dreamweaver. I can't find "br" in the header. Tom

Hữu ích?

more options

By default Firefox sends this accept-content header to the server "gzip, deflate, br". The 'br' at the end of this header indicates that Firefox supports Brotli (br) encoding, but in your case it looks that the server doesn't support this encoding properly and that Firefox fails to process the response. You can see a big difference in the content-length in both screenshots I posted above:

  • Brotli enabled: content-length: 28207
  • Brotli disabled: content-length: 162701

Maybe contact your hosting company to look into this issue and possibly disable support for Brotli.

Hữu ích?

more options

The hosting company (GoDaddy) is of no help. I'm still unsure how to correct this problem. I can not find any reference to Brotli. This is very frustrating as to why Firefox is the only browser experiencing this issue.

Hữu ích?

more options

FireFox display or loads what the sites programming displays - FireFox has no control on their website development or how they code their site.

Hữu ích?

more options

Please explaine "remove 'br' from the accept-encoding header."

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.