Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

you did an auto update and now i cannot get on prog

more options

I require to get into programme

I require to get into programme

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

ok please do

Hữu ích?

more options

Hi, it looks like you can start Firefox. Could you explain in more detail what isn't working? Is there a specific error message?

Hữu ích?

more options

This site cannot be reached. The web page obrservices.ml might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.

Hữu ích?

more options

It could be a problem looking up the site address. As the first step, you could check your DNS setting in Firefox. You can choose to rely on your computer's DNS or a web service that allows HTTPS connections. This article shows how to choose between those settings:

Firefox DNS-over-HTTPS

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.