Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark folders don't always open on mouseover

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gestos

more options

Hi there,

I've got plenty of bookmarks organized in folders and sub-folders (never could wrap my head around using tags). Normally, hovering on top of a folder or sub-folder just opens it. However for some unknown reason, some folders just don't open on hovering. By contrast, opening the "Manage bookmarks" pane shows all bookmarks are there and functional. The issue only appears in the menus, and I'm not sure when it appeared exactly.

Already tried: Renaming faulty folders: no effect Moving bookmarks into a newly created folder: no effect Moving faulty folders into an already-working folder: works, except if the folder is the one containing the root menu.

Screenshots: A working sub-menu: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-01-10-56-24-be01e3.png

Two different, non-opening submenus: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-01-10-56-43-4a4bb1.png https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-01-10-56-50-615eee.png

How to solve this strange issue?

Hi there, I've got plenty of bookmarks organized in folders and sub-folders (never could wrap my head around using tags). Normally, hovering on top of a folder or sub-folder just opens it. However for some unknown reason, some folders just don't open on hovering. By contrast, opening the "Manage bookmarks" pane shows all bookmarks are there and functional. The issue only appears in the menus, and I'm not sure when it appeared exactly. '''Already tried: ''' Renaming faulty folders: no effect Moving bookmarks into a newly created folder: no effect Moving faulty folders into an already-working folder: works, except if the folder is the one containing the root menu. Screenshots: A working sub-menu: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-01-10-56-24-be01e3.png Two different, non-opening submenus: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-01-10-56-43-4a4bb1.png https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-01-10-56-50-615eee.png How to solve this strange issue?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Interestingly enough, the problem is still present on another Mac OS X computer running the same version of Firefox, but doesn't appear on Windows.

Hữu ích?

more options

An update: I set up a completely clean profile, synced to the previous one, and the bug reappeared!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.