Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark menu visibility loses after opening the links

more options

I'm coming from Chrome to Firefox, one feature where getting distracted is open multiple bookmarks using CTRL/CMD + clicks

How Google Chrome works Bookmark menu visibility don't lose

How Firefox works Bookmark menu visibility loses

Is there way I can configure this same as Chrome.

Please see the attachment for demo. PS: I'm using latest versions

I'm coming from Chrome to Firefox, one feature where getting distracted is open multiple bookmarks using CTRL/CMD + clicks How Google Chrome works Bookmark menu visibility don't lose How Firefox works Bookmark menu visibility loses Is there way I can configure this same as Chrome. Please see the attachment for demo. PS: I'm using latest versions
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I think I know of a hidden setting meant to make Firefox work like Chrome. Could you test this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste browser.bookmarks.openInTabClosesMenu and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to switch the value from true (close the menu) to false (keep the menu open)

Does that make it work the way you prefer?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I think I know of a hidden setting meant to make Firefox work like Chrome. Could you test this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste browser.bookmarks.openInTabClosesMenu and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to switch the value from true (close the menu) to false (keep the menu open)

Does that make it work the way you prefer?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.