Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync has never worked correctly

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi flyingreg

more options

All my available devices do not display on screen when I am in tab share mode. I receive Tab Sent notice when sending, but new tab doesn't show up on other device. When I sync my device it says sync complete, however nothing seems to syncs ever, tabs on browser don't sync with anything, but nothing different on other devices. Open tabs on one device do not migrate to other devices when Firefox browser is opened. New desktop pc does not show up as available device to sync with or send tabs to. All devices are signed in and synced yet nothing really syncs

All my available devices do not display on screen when I am in tab share mode. I receive Tab Sent notice when sending, but new tab doesn't show up on other device. When I sync my device it says sync complete, however nothing seems to syncs ever, tabs on browser don't sync with anything, but nothing different on other devices. Open tabs on one device do not migrate to other devices when Firefox browser is opened. New desktop pc does not show up as available device to sync with or send tabs to. All devices are signed in and synced yet nothing really syncs

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please disregard this post while I drill down and discover what is the real issue I am having.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.