Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to continue browsing with download prompt open

more options

After clicking on a download link but before selecting save location and actually starting the download, I want to be able to continue browsing in another windows. Right now the prompt enter the file name blocks firefox application entirely on Mac. Is this possible?

After clicking on a download link but before selecting save location and actually starting the download, I want to be able to continue browsing in another windows. Right now the prompt enter the file name blocks firefox application entirely on Mac. Is this possible?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hmm, I was able to switch to a different Firefox window and interact with a page (submit a search). But that is on Windows, and I switched using either the Taskbar button list or Alt+Tab, which presumably work a bit differently on Mac OS.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.