Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

‘why cant I open the application “Firefox” because it may be damaged or incomplete.’

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When trying to open the Firefox icon on my computer I was told cant I open the application “Firefox” "because it may be damaged or incomplete." SOMEHOW HAVE NOW GOT AN ICON MARKED FIREFOX 2 AND MANY OF MY IMPORTANT BOOKMARKS HAVE DISAPPEARED



/moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox (desktop) section as by "computer" you are running macOS.

When trying to open the Firefox icon on my computer I was told cant I open the application “Firefox” "because it may be damaged or incomplete." SOMEHOW HAVE NOW GOT AN ICON MARKED FIREFOX 2 AND MANY OF MY IMPORTANT BOOKMARKS HAVE DISAPPEARED /moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox (desktop) section as by "computer" you are running macOS.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you show us the issue. What version of Firefox? What version of Mac are you running? Try downloading a different version of Firefox from Mozilla, run it and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release Did you use Sync?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.