Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser shuts down

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

latest browser shuts down when I open a new session. After a few seconds it shuts off, I reopen it and its ok until the next time I open my notebook. The without fail it happens again. Began I think with the last update on a Windows 11 notebook.

latest browser shuts down when I open a new session. After a few seconds it shuts off, I reopen it and its ok until the next time I open my notebook. The without fail it happens again. Began I think with the last update on a Windows 11 notebook.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.