Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete Firefox account without email access

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I'd like to permanently delete an account that was set up on a former employers email address (email which I can no longer access). Unfortunately I have no secondary email address recorded in the account and all the options on my account page require that I authorise any changes from the email account which I can no longer access.

Is it possible to delete the account?

I'd like to permanently delete an account that was set up on a former employers email address (email which I can no longer access). Unfortunately I have no secondary email address recorded in the account and all the options on my account page require that I authorise any changes from the email account which I can no longer access. Is it possible to delete the account?

Giải pháp được chọn

No problem, just sorry we cannot do more to help in this instance.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

It will not be possible to delete the account without you having access to the email address.

more options

Thanks ever so much for the quick reply Seburo. I was afraid that woud be the case.

/Paul

more options

Giải pháp được chọn

No problem, just sorry we cannot do more to help in this instance.