Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

profile folder

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How to delete key3.db in https://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Files ?? I don't know how to delete files pls answer...I want to delete master password...

How to delete key3.db in https://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Files ?? I don't know how to delete files pls answer...I want to delete master password...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It's now called the primary password. Try Settings > Privacy & Security > Logins and Passwords > unselect Use a Primary Password. I don't know whether that works and I don't want to try it. I doubt that deleting the file you mention will do what you want; I would leave it alone.

more options

Note: The key3.db file is no longer used. The current files are logins.json and key4.db