Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot play CNN videos

  • 3 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 303 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eric Godfrey

more options

I cannot play CNN videos in Firefox. They will not start. I can play them in Microsoft Edge and on my iPhone. I can play other videos in Firefox from, say, YouTube. It's just CNN that seems to be the problem. I have a Windows 10 PC.

I cannot play CNN videos in Firefox. They will not start. I can play them in Microsoft Edge and on my iPhone. I can play other videos in Firefox from, say, YouTube. It's just CNN that seems to be the problem. I have a Windows 10 PC.

Giải pháp được chọn

It was the Malwarebytes Browser Guard, a VPN. Even when turned off, it blocked CNN videos. Disabling the add on enabled CNN videos. I will tell Malwarebytes. Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

It was the Malwarebytes Browser Guard, a VPN. Even when turned off, it blocked CNN videos. Disabling the add on enabled CNN videos. I will tell Malwarebytes. Thanks.

more options

None of this works. Clear cache and cookies, refresh, safe mode.

more options

Clearing everything in history worked for my wife's computer; prior to that she complained that no CNN videos would play. Make sure all the check boxes in the "Clear Recent History" menu option are checked, and you select "Everything" as the time period. As soon as I did that, videos began playing again.