Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keeping mouse cursor over new tab button stops adress bar from updating

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi frz

more options

My problem is this:

If I click on the open new tab button, and then I keep my cursor there, such that I get the little tooltip "Open a new tab (Ctrl+T)..." , Firefox will stop the address bar from updating---it won't show my keyboard inputs, not will it search, or do anything else. This will resolve itself after I move my cursor away from the open new tab button and the tooltip stops showing, even my inputs will appear there.

This quite annoying, especially when opening a tab to search for something quickly...

My problem is this: If I click on the open new tab button, and then I keep my cursor there, such that I get the little tooltip "Open a new tab (Ctrl+T)..." , Firefox will stop the address bar from updating---it won't show my keyboard inputs, not will it search, or do anything else. This will resolve itself after I move my cursor away from the open new tab button and the tooltip stops showing, even my inputs will appear there. This quite annoying, especially when opening a tab to search for something quickly...

Giải pháp được chọn

I am dealing with this by disabling the tooltips via setting browser.chrome.toolbar_tips to false. Solves my problem and I don't particularly miss the tooltips, but if any devs want to get on this, that's where you should look.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I am dealing with this by disabling the tooltips via setting browser.chrome.toolbar_tips to false. Solves my problem and I don't particularly miss the tooltips, but if any devs want to get on this, that's where you should look.