Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

No sound & can't log out of some sites on Waterfox Classic 2022.02.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I use a Win10 64 bit pc. I use Waterfox Classic 2022.02 which I think is like Firefox 68.0. I use this so I can still use the extensions that I need. Well up till the last update which I think was in February but not 100% for sure. I currently have no sound on Waterfox with Youtube,Twitch, or anything similar. Also sites like Roblox can't be logged out of. I tried emptying the cache & still no good.

I use a Win10 64 bit pc. I use Waterfox Classic 2022.02 which I think is like Firefox 68.0. I use this so I can still use the extensions that I need. Well up till the last update which I think was in February but not 100% for sure. I currently have no sound on Waterfox with Youtube,Twitch, or anything similar. Also sites like Roblox can't be logged out of. I tried emptying the cache & still no good.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

This forum is intended for helping users with Mozilla products like Firefox. I'm going to close this thread as off-topic since it is not a subject covered in the support forum. Please see Mozilla Support rules and guidelines.