Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where did my bookmarks disappear to?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 93 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi danak716

more options

Where did my bookmarks disappear to?

Where did my bookmarks disappear to?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi Ron

Could you give us a little bit more background to the issue that you are seeing?

What were you doing when they disappeared?

more options

What about the rest of your profile? Settings, bookmarks, history, passwords . . . .

more options

Giải pháp được chọn

more options

My Bookmarks, which I've collected for years, has now disappeared when I click on Bookmarks. How do I recover them in their original form...????