Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Red striped address bar?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1212 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Why is my browsers address bar red striped? From what I have found online, dev tools has something to do with it; something about the browser being remote controlled.

How to I remedy this?

Why is my browsers address bar red striped? From what I have found online, dev tools has something to do with it; something about the browser being remote controlled. How to I remedy this?

Giải pháp được chọn

You can check if you have a user.js file in the profile folder to initialize prefs each time Firefox starts. The user.js file will only be present if you or other software has created this file and normally won't be present.

If you have a user.js file then you can check its content with a text editor (right-click: "Open with"; do not double-click). The user.js file is read each time Firefox is started and initializes preferences to the value specified in this file, so preferences set via user.js can only be changed temporarily for the current session. You will have to reset prefs set via user.js via the about:config page to restore the default.

You can delete the user.js file if you didn't create this file yourself.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Check on the about:config page whether these prefs have their default value (i.e. are not bold).

  • devtools.chrome.enabled (false)
  • devtools.debugger.prompt (true)
  • devtools.debugger.remote-enabled (false)
more options

Giải pháp được chọn

You can check if you have a user.js file in the profile folder to initialize prefs each time Firefox starts. The user.js file will only be present if you or other software has created this file and normally won't be present.

If you have a user.js file then you can check its content with a text editor (right-click: "Open with"; do not double-click). The user.js file is read each time Firefox is started and initializes preferences to the value specified in this file, so preferences set via user.js can only be changed temporarily for the current session. You will have to reset prefs set via user.js via the about:config page to restore the default.

You can delete the user.js file if you didn't create this file yourself.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).